Mina valisin oma küsitluse leheks Connect.ee, sest see tundus mulle kõige mugavam lehekülg, mille abil küsitlust luua. Seal on juba mallid välja toodud, mis minu arust toetavad algajat kasutajat.

Minu küsimustele oli võimalik vastata avatult, ainult üks küsimus oli valikvastusega.

Küsimustik oli meediakasvatusele suunatud ning tahtsin leida mingit seisukohta eri vanuses inimeste vahel. Kokku sain 8 vastust (kõik olid mu enda leitud vastajad, sest aine raames polnud keegi küsimustikku täitnud).

Tulemuste kokkuvõte (võtan siin iga küsimuse järgselt üldise seisukoha kokku):

1. Milline on Teie hinnang laste meediakasutusele tänapäeval?

Ühine seisukoht on see, et lapsed on ümbritsetud üha enam meediast ning oskavad kasutada näiteks multimeediavahendeid (nutitelefonid, tahvlid jt). Välja on toodud ka see, et lapsed ei pruugi olla teadlikud ohtudest, mis neid ümbritseda võivad.

2. Kas Teie peres või tutvusringkonnas on lapsi vanuses 3-7 eluaastat, kes on regulaarses kokkupuutes meediaseadmetega (tahvel, nutitelefon, arvuti)?

Kõik vastasid siin, et teavad perekondi, kus lapsed kasutavad igapäevaselt mingit nutivahendit. Selle küsimuse juures oli välja toodud see, et vastusevariandid olid liiga ühest äärmusest teise, ehk siis:

  • tean mitut pere, kus lapsed kasutavad mingit meediavahendusvahendit
  • pole kursis
  • ei – minu tuttavate seas on nutitelefonid ja tahvlid laste jaoks keelatud

Mu küsimused olid pandud sihilikult just äärmustesse, et oleks kindel arusaam sellest, kuidas see skaala varieerub. Üldiselt pole vahet, kas teadaolevalt kasutavad kahes peres lapsed tahvleid või kasutavad neljas peres – põhimõte jääb samaks, et lapsed kasutavad ja ilmselt regulaarselt.

3. Milline on Teie hinnang meediakasvatusele? Kas leiate, et lapsed on kursis meediaohtudega?

Ühine seisukoht vastajate vahel on see, et lapsevanem peaks lapsele rääkima ohtudest ning tagamaadest. Samuti arvatakse, et laps võib kursis olla ohtudega, aga ei teadvusta endale ohu tõsidust.

4. Milline on Teie seisukoht sellele, et lasteasutustes kasutatakse õppetegevuse läbiviimisel tahvelarvuteid, interaktiivseid tahvleid või muid nutiseadmeid?

Selle küsimuse juures tulid välja erinevad seisukohad. Leitakse, et IKT vahendid on atraktiivne viis lastele turvaliselt õpetada meediaga ümberkäimist. Samuti leitakse, et IKT toomine õppetegevusse on hea ning ajaga peakski kaasas käima, sest meedia ümbritseb nii või teisiti igapäevaselt nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Samas on üks vastanu seisukohal, et lasteaiaõpetaja peaks olema piisavalt pädev, et tegevusi läbi viia ilma vahenditeta.

5. Kas leiate, et eelkooliealine laps peaks kursis olema meediakasvatusega? Põhjendage oma arvamust.

Siin on kõik seisukohal, et laps peab olema kursis meediakasvatusega, sest see on ühiskonna paratamatus, et nad on ümbritsetud sellest. Jällegi on üks vastanu seisukohal, et ei peaks olema lapsed üldse meediakasvatusega seotud ja põhirõhk peaks olema lapse arengu toetamisel üleüldiselt.

6. Kui Teil oleks võimalus õppetegevuse läbiviimiseks nutiseadmega, siis millise seadme Te valiksite ning millisel viisil viiksite läbi õppetegevust? Miks just selline valik?

Valitud seadmeks oli siin valitud kõigi poolt tahvel (ilmselt esimene asi, mis tuleb inimesele pähe nutiseadmetest rääkimisel) ning tegevusena oli välja toodud mälumänge, mis arendaksid last, mitte ei annaks lihtsalt võimalust mängida.

7. Õppemäng versus IKT põhine õppemäng? Kumb on Teie silmis eelistatum tänapäeval ning miks?

Siin ei osanud keegi välja tuua, mis oleks parem valik. Valdaval enamusel oli ükskõik ning üks vastus oli õppemäng, sest see pidi õigem tunduma.

Mulle endale meeldis see küsitlus, sest mulle meeldis lugeda inimeste reaalset seisukohta, mitte näha seda, et keegi valiks oma seisukoha lähtuvalt minu antud vastustest. Tore on näha, mida arvavad teised inimesed meediakasvatusest, kes pole selle koha reaalselt õppinud või pole sellega kursis. Paljudelt tuli kohe alguses vastukaja, et issand, mis asi see meediakasvatus veel on ehk siis paljud pole sellisest asjast kuulnudki. Olenemata, et omal võivad lapsed kodus olla ja samamoodi vahendeid kasutada igapäevaselt, et meediaga kursis olla. Või niisama mängida.

Advertisements