ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VAATLUSE LEHT

Lasteaed: Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed

Rühm: Mutukad

Laste vanus: 6-7 aastased

Laste arv: 24

Tegevuse liik: PowerPoint esitlus

Teema: ,,Animatsiooni ajalugu’’

Õpetaja nimi: Maarja Hüdsi

Vaatleja: Melissa Anson

Kuupäev: 30.11.2015

Nädala eesmärgid:

  • Laps teab, mis on animatsioon ja kuidas seda tehakse
  • Laps saab hakkama kuuldud jutu ümberjutustamisega.
  • Laps saab hakkama animatsioonis osalemisega.
  • Laps saab hakkama rühmakaaslastega koostööd tehes.
  • Laps saab hakkama õpetaja ettenäidatud liigutuste tegemisega.
  • Laps saab hakkama erinevate jõululaulude laulmisega.
  • Laps saab hakkama luuletuste esitamisega.

 

ÕPETAJA TEGEVUS – rõhuasetus on õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise ja ettevalmistamise hindamisel

Õpieesmärgid:

Laps teab, mis on animatsioon ja kuidas seda tehakse.

Laps saab hakkama animatsiooni tegemise protsessis osalemisega.

Tegevuse planeerimine, integratsioon:

Õppetegevus algas Powerpoint esitlusega animatsioonist. Lastel oli võimalus rääkida oma kogemusest või arvamusest selle kohta, mis võib animatsioon olla ja kuidas seda luua. Powerpoint esitlusele järgnes piksillatiooni jaoks stsenaariumi koostamisega, mis haakuks rühma jõuluetendusega ja oleks seeläbi ka kingitus laste peredele.

Uue õpetamine:

Suurem enamus rühmast ei teadnud siiski, mida animatsioon endast kujutab ja kuidas seda tehakse – rühmas oli üks poiss, kes oli väga kursis sellega ja temale sai osaks selle seletamine ka teistele, sest ta tõetsi teadis väga hästi, millest ta räägib ja kõigile oli see ka tore moment.

Õpetaja ainetundmine:

Õpetaja on teemat endale tutvustanud ning teab piisavalt, et lastele teemat esitleda. Vajadusel lisasin omalt poolt täpsustavaid detaile.

Õpimeetodid:

Esitluse loomine teemat ja piksillatsiooni tegemist arvesse võttes.

Koostöö:

Õpetajaga koos lauldakse lood piksillatsiooni taustaks, õpetaja juhendab piksillatsiooni tehes lapsi jooksvalt ning juhib nende tegevust.

Aja kasutamine:

Aja kasutamine vastab planeeritule ning eakohalisusele.

Õppevahendid:

Interaktiivne tahvel powerpoint esitluseks, montaažiks ja nö esietenduseks; peegelkaamera; maskid, kamin, lõngad, kuused, kelgud etenduse tarbeks.

Eesmärgi saavutamise hindamine:

Eesmärk saavutati, sest lapsed said väga suure ettekujutuse sellest, mis on piksillatsioon ning kuidas seda tehakse – lastel oli võimalus igas protsessi osas kõrval olla ja reaalselt näha, kuidas asju tehakse.

LAPSE TEGEVUS – rõhuasetus laste käitumise näidetel, mis aitavad hinnata õpetaja läbiviidud tegevust, kas tegevus jõudis lapse tasandile

Uute teadmiste ja oskuste omandamine:

Lapsed võtsid teemat vastu suure huviga ning rääkisid oma olemasolevatest teadmisest.

Õpimeetodite lastepärasus (mängulisus, huvi):

Interaktiivne tahvel äratab lastes palju huvi. Samuti oli rühma jaoks väga uudne see, et animatsiooni teha. Ka õpetaja ütles, et see on tema jaoks väga tore ja huvitav, sest ta pole varem absoluutselt sellise asjaga kokku puutunud. Laste tagasiside videona näitab ka seda, et see oli lastele äärmiselt positiivne ja vaheldust pakkuv tegevus.

Koostöö, suhted:

Laste omavaheline suhtlemine on positiivne, vajadusel tuletatakse üksteisele üht või teist meelde. Kõik on omavahel sõbrad ja rühmas püsib üleüldiselt väga meeldiv õhkkond.

Laste valikuvõimalused:

Valikuvõimalused on võrdlemisi puudulikud nendel päevadel, kui õpetaja teeb esitlust, sest siin on lastel võimalus kuulata ja uusi teadmisi omandada. Samuti pole lastel piksillatsiooni puhul väga suurt valikuvõimalust, sest osatäitjad on valitud selle järgi, kes etenduses mingit osa mängib juba.

Tegevuse individualiseerimine:

Tegevus ei ole väga individualiseeritud, aga samas on igal lapsel eraldi võimalik tagasiside anda, kui ta seda soovib.

Õppevahendite kasutamine:

Õppevahendid on eakohased ning pakuvad sealjuures lastele huvi.

Tagasiside lapsele:

Kuna minu silmis oli see praktika üks tervik, mis algas Powerpoint esitlusega ja lõppes reaalselt selle hetkega, kui piksillatsioon oli ära vaadatud, siis andsin tagasiside sel hetkel ja olin väga uhke nende üle, et me suutsime nii kiiresti midagi nii toredat ja head nendega luua ja kiitsin väga nende koostöö oskust, ka hetkedel, mil lapsed ise ütlesid, et nad on natuke väsinud juba nagu aeglased robotid liikuma.

KOKKUVÕTE

Tegevus saavutab eesmärgi. Lapsed tutvuvad uue teemaga, oskavad seda tegevust läbi viia ning on ilmselgelt ise ka tulemusega rahul.

 

Advertisements