• ARENGUKAVA

Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia arengukava http://suitsupaasupesa.ee/admin/upload/files/arenguk2014.pdf

 

2) TUGEVUSED JA PARENDUSETTEPANEKUD

  • Eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine – a osaleti IT-vahendite standardi koostamise töögrupis ja 2012. a haridusasutustele kinnisvara haldamise juhendi koostamise töögrupis; tulenevalt pikaajalisest kogemusest eKooliga anti 2013. a arvamus haridusameti üldharidusosakonnale e-päeviku hanke funktsionaalsele osale, 2013. a osales direktor haridustöötajate TAHJÜ esindajana palgaläbirääkimistes). 2011. a tutvustati lasteaia töökorraldust, interaktiivsete 8 Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed tahvlite kasutamist õppetöös ning „Kiusamisest vaba lasteaed“ projekti Lääne-Virumaa õpetajatele. Parendus: Koostada uus Info ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) arendamise kava, tuginedes asjakohasele ja süsteemsele mõõtmisele ning uuringutest saadud infole.

 

  • Personalijuhtimine – pole välja toodud. Parendus: Toetada töötajate oskusi ning tutvustada võimalusi õppimiseks ja õpetamiseks digiajastul.

 

  • Koostöö huvigruppidega – Ressurside juhtimine – Osaletakse erinevates pilootprojektides (nt. 2011. a pilootasutus Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendite hankes). Uuringute tulemusel on info edastamise kanaleid ning viise uuendatud (nt 2011. a kodulehele on lisatud rubriik „Rühmade kontaktid“, alustatud rühma ajaveebide pidamisega, 2012. a liituti Tallinna SMS- teavituskeskkonnaga, 2013. a lisati koduleheküljele ületekstiotsing). IKT vahendeid on uuendatud, tagamaks uute süsteemide ja projektide kasutuselevõtu võimalikkuse. Määratletud vastutus IKT vahendite kasutuse ja säilivuse eest osteti 2011. a kahele rühmale interaktiivsed tahvlid ning üks dokumendikaamera; 2011. a osaleti pilootprojektis “Linna IKT vahendite hankimine“, mille tulemusel täiustati olemasolevaid IKT vahendeid linna eelarve vahendite arvelt (värvilist trükki võimaldav võrguprinter, lisati täiendav Wi-Fi ruuter, uuendati ühiskasutuses olevad lauaarvutid). Parendus: Kaardistada lasteaia protsesside toetamiseks ja arendamiseks vajalike IKT vahendite valik ja hulk ning personali koolitusvajadused.

 

  • Õppe ja kasvatusprotsessÕppetegevuste ilmestamiseks ja näitlikustamiseks on õpetajad jätkuvalt kasutanud erinevaid IKT võimalusi, uute vahenditena on õppetegevuste läbiviimisel kasutusele võetud kaks interaktiivset tahvlit ning dokumendikaamera. Parendus: pole välja toodud.

 

3) VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED

  • Seosed IKTga:

Missioon: Suitsupääsupesa on meeldiv ning turvaline mängu- ja arenemiskoht igale lapsele.

Visioon: Lasteaia ideaaliks on terve rõõmsameelne laps soodsas õpi- ja kasvukeskkonnas, kus arvestatakse lapse individuaalsust, saavutatakse kooliküpsus ja omandatakse vajalikud käitumisnormid eluks.

Põhiväärtused: Tegutseme ühiste eesmärkide nimel, oleme lojaalsed lapse, lapsevanema ja üksteise suhtes. Märkame head ning tunnustame õnnestumisi lapse, lapsevanema, töötaja ja ka koostööpartnerite suhtes. Tunneme oma tööst rõõmu ja oleme uhked oma lasteaia üle.

 

  • Võtaksin varjatult kokku selle, et meeldiv ja turvaline arenemiskoht igale lapsele on see, kus ta õpib end ümbritsevat maailma tundma ja nii tava- kui virtuaalmaailmas hakkama saama õpetaja toel, kes on pädev tutvustama lapsele nii head kui ka ohte ning seeläbi omandab laps oskuse turvaliselt end ümbritsevas keskkonnas hakkama saada. Ühised eesmärgid rühmades seavad eesmärgiks selle, et iga laps oskaks maailmas ning tulevases elus hakkama saada; tehes koostööd suuresti lapsevanematega ning terve maja kollektiiviga, et kõik oleks märgatud.

4) UUEKS PERIOODIKS SÕNASTATUD TEGEVUSED + EESMÄRGID, MIS SEOTUD IKTga

  • Eestvedamine ja juhtimine – Personalijuhtimine – Loodud on IKT kasutamise ja arendamise strateegia, mis lähtub asutuse eesmärkidest ja huvigruppide vajadustest. IKT arendamise strateegia ja tegevuskava koostamine. IKT arendamise tegevuskava rakendamine. Analüüsida, vajadusel täiendada IKT arendamise strateegiat ja tegevuskava. Pedagoogide osalemine Avastustee veebipõhisel e-kursusel. Pedagoogide osalemine Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt pakutavas Tulevikuõpetaja koolitusprogrammis.
  • Koostöö huvigruppidega – puudub info.
  • Ressurside juhtimine – IKT vahendite hanked on vastavuses lasteaia vajadustega.
  • Õppe ja kasvatusprotsesspuudub info.

 

5) Leian isiklikult, et Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on igas mõttes väga IKT valdkonnale suunitletud lasteaed. Neil on majasiseselt piisavalt vahendeid hangitud selleks, et absoluutselt iga õpetaja saaks haridustehnoloogiat kasutades oma õppetööd lõimida ka tehnoloogiaga. Samamoodi on nad osalemas koolitustel ja olles selles lasteaias nüüd praktikal juba teist aastat, julgen tõdeda, et see maja on väga positiivselt häälestatud IKT valdkonna suhtes ja seal pole ühtegi pedagoogi, kes ei oskaks ega tahaks oma töös kasutada olemasolevaid vahendeid.

 

Advertisements